Спедитор и неговата дейност

Спедитор и неговата дейност

TRANS ASIC - транспортна борса 2019-06-12

В повечето случай, когато се извършва дейност по експедиране на стоки, доставчиците и купувачите не могат сами да уредят всички формалности по извършване на сделката. Така прибягват до използването на човек или фирма, която да се занимава с този вид дейност - спедитор. Спедиторите предоставят специализирани услуги по подготвяне на всички необходими условия, за транспортирането на поверените им товари.

Спедиторите работят от чуждо име срещу договор за възложителство, те са търговци, които извършват всички дейности по реализирането на търговски сделки от името и за сметка на възложителя им. Обикновено спедиторите, заместват търговеца във всички дейности, като за тази услуга получават комисионно възнаграждение. Националните законодателства на всички страни позволяват на спедиторите да сключват договори с контрагенти от други страни по изпълнението на дадена сделка, без изричното съгласие на възложителя. Това означава, че спедиторите си прехвърлят съответните задължения в областите, където всеки от тях е компетентен. Така разходите по реализиране на сделката намаляват. Това е основа за бързото развитие на спедиторската дейност у нас и в световен мащаб през последните няколко години. Задължение по изпълнението на сделката обаче има само спедиторът, с който търговецът е сключил договор за възложителство. За това спедиторът трябва да е уведомен, за всички детайли по сделката. Ако спедиторът не изпълни указанията на доверителя, той е отговорен за всички настъпили щети, освен ако не докаже, че тези щети биха настъпили и ако той беше изпълнил тези указания. Спедиторският договор трябва да съдържа детайлно правата и задълженията на двете страни. Спедиторските фирми по новото ни законодателство се регистрират като митнически агенти и са упълномощени да извършват всякакви митнически формалности.

Независимо дали сте, товародател, спедитор или превозвач, може да се възползвате от улсугите на борсата за превоз на товари TRANS ASIC и да намерите новите бизнес партньори за транспорт и логистика.