ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на интернет сайтовете на „ТРАНС АСИК“ ЕООД

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ТРАНС АСИК“ ЕООД, с ЕИК 206011386, адрес на управление гр. Пловдив ул. „Димитър Талев“ No 75, бл. 149, вх. В, ет. 5, ап. 36, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги чрез всички уебсайтове, собственост на „ТРАНС АСИК“ ЕООД, включително техните поддомейни и/или директории, на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

УСЛУГАТА представлява достъп до електронна транспортна борса.

УСЛУГАТА може да бъде тествана безплатно за период от 90 дни. След изтичане на пробния период се предоставя срещу заплащане на абонамент за период от 1, 3, 6 и 12 месеца. Абонаментът се ползва само от едно юридическо лице, като за установени нарушения ДОСТАВЧИКЪТ има право да предприеме рестриктивни и коригиращи мерки спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1.1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: “ТРАНС АСИК”ЕООД

2.1.2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул. „Димитър Талев“ No 75, бл. 149, вх. В, ет. 5, ап. 36

2.1.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив ул. „Димитър Талев“ No 75, бл. 149, вх. В, ет. 5, ап. 36

2.1.4. Данни за кореспонденция: office@transasic.com

3. Информация за органи, контролиращи дейността

Органите, регулиращи дейността на ДОСТАВЧИКА са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

4.1. УСЛУГАТА, предоставяна от ДОСТАВЧИКА на ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата включва:

4.1.1. Чрез основния абонамент ДОСТАВЧИКА осигурява на ПОЛЗВАТЕЛЯ пълен и неограничен по време достъп до съдържанието и фунционалностите на УСЛУГАТА.

4.1.2. Информация за транспортни и други услуги с търговска и професионална цел, като: обяви, оферти, запитване и реклами от/до/за ПОЛЗВАТЕЛИ. Обща и конкретна информация за международни, национални и регионални закони, правила и разпоредби, специализирана и друга информация, свързани с транспортния бранш. Обработка и събиране на информация във връзка със съобщения за възникнали транспортни и финансови инциденти (неизпълнения на сключени сдлеки и др.) и съдействие при уреждането на възникналите спорни отношения.

4.1.3. Чрез сайтовете могат да се предоставят други услуги, както и стоки, при условията на действащото законодателство и Общите условия.

4.2. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, а ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват УСЛУГАТА, съгласно параметрите, обявени на страницата на ДОСТАВЧИКА в Интернет.

4.3. Предоставяне от ДОСТАВЧИКА на платен абонаментен достъп до електронна транспортна борса, собственост на “ТРАНС АСИК” ЕООД (намираща се на адрес https://app.transasic.com), а ПОЛЗВАТЕЛИТЕ я използват след заплащане на абонамент за 1, 3, 6 и 12 месеца и влизане в създадения от тях профил в електронната транспортна борса.

4.4. При заплащане по време на активен абонамент, към крайната дата на текущия абонамент се добавя новия абонаментен период.

ПРИМЕР
  • Днешна дата: 01.01.2020
  • Изтичане на текущ активен абонамент: 31.01.2020
  • Нов абонамент: 6 месеца
  • Валиден абонамент: 31.07.2020

Абонаментът е на принципа на предплатен период (от дата до дата).

5. ЦЕНА НА УСЛУГАТА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

5.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на всеки ПОЛЗВАТЕЛ еднократна регистрация за безвъзмезден достъп и ползване на транспортната борса за период от 90 дни. Безвъзмездният достъп се прекратява автоматично, ако преди изтичането на периода ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е платил такса за следващ период на ползване. Регистрацията за безвъзмезден достъп и ползване не ангажира ПОЛЗВАТЕЛЯ с последващо задължително регистриране за достъп и ползване на УСЛУГАТА. ПОЛЗВАТЕЛ ползвал веднъж гратисен период се счита, че е запознат с УСЛУГАТА и не получава отново гратисен период.

5.2. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на сайта на ДОСТАВЧИКА, към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

5.3. Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите услуги, като такива промени няма да засягат вече заплатени абонаменти.

5.4. ДОСТАВЧИКЪТ може да предоставя отстъпки за УСЛУГАТА, съгласно българското законодателство и правила. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

5.5. ПОЛЗВАТЕЛЯ може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените възможности:

5.5.1. Банков път

  • Получател: ТРАНС АСИК ЕООД
  • Банка: Банка ДСК
  • IBAN: BG50STSA93000026734912
  • BIC: STSABGSF
  • Основание за превод: e-mail на ПОЛЗВАТЕЛЯ, промо-код (ако има такъв) и номер на поръчката.

5.5.2. Плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал

Плащането с карта се извършва чрез виртуален ПОС терминал на Първа Инвестиционна Банка.

5.5.3 Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. „ТРАНС АСИК“ ЕООД не носи отговорност, ако даден метод за плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на ДОСТАВЧИКА.

5.6. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава получаването на плащането, чрез активиране на УСЛУГАТА или чрез друго подходящо потвърждение на траен носител (най-често чрез изпращане на електронно писмо на предоставения от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес).

5.7. ДОСТАВЧИКЪТ издава eлектронни фактури не по-късно от 5 дни от датата на полученото плащане.

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

6.1. ДОСТАВЧИКЪТ допуска регистрация само на юридически лица по смисъла на ТЗ, които са регистрирани по ЗДДС, фигурират в Търговския регистър, не са в процедура по ликвидация или несъстоятелност и нямат запор върху дружествени дялове и дружествен капитал.

6.2. За да използва УСЛУГАТА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

6.3. Паролата за отдалечен достъп се определя от ПОЛЗВАТЕЛЯТ, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на ДОСТАВЧИКА в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

6.4. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

6.5. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

6.6. При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

6.7. Договорът се сключва на български език.

6.8. Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://transasic.com/terms, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за поверителност достъпна на адрес https://transasic.com/privacy.

6.9. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. В случай че УСЛУГАТА се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

6.10. За сключването на този договор, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

6.11. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да поиска прекратяване на УСЛУГАТА със седемдневно предизвестие, отправено до ДОСТАВЧИКА след заплащане на всички дължими суми. Предплатени суми за абонаментни такси не подлежат на връщане. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже на ПОЛЗВАТЕЛЯ изтриване по негово желание на регистрацията му в системата, и/или да го направи най-рано 6 месеца след изтичане на предплатения абонамент.

6.12. Достъпът на всеки от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ може да бъде прекратен чрез предизвестие на траен носител от страна на ДОСТАВЧИКА при неизпълнение разпоредбите на настоящите общи условия, които са задължителни за ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

7.1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да осигурява на своите ПОЛЗВАТЕЛИ непрекъснат (24 часа в денонощие) достъп до УСЛУГАТА.

7.2. При осъществяване на дейността си, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да пази фирмените тайни на своите ПОЛЗВАТЕЛИ.

7.3. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да не предоставя на трети лица информация за ПОЛЗВАТЕЛЯ, освен ако това е предвидено в закон или когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е дал съгласието си за това.

7.4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за качеството на услугата при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика на ДОСТАВЧИКА.

7.5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за качеството на услугата при използване на неизправни технически средства (персонален компютър, модем и др.) и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и за причини по вина на Интернет-доставчика на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

7.6. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за верността на подадените данни и всякаква друга информация от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, за достоверността и съдържанието на обявите, за обявяването на форуми и изказванията в тях.

7.7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети, вреди и/или пропуснати ползи:

7.7.1 Произтичащи от сделки сключени между ползватели на УСЛУГАТА.

7.7.2. Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от ползватели на УСЛУГАТА, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

7.7.3. Произтекли от прекратяване на договорните отношения с ползватели на УСЛУГАТА по каквато и да било причина.

7.7.4. Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

7.8. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на УСЛУГАТА, включително за щети, за чието възможно възникване ползвателят не е бил уведомен.

7.9. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на УСЛУГАТА, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.

7.10. ДОСТАВЧИКЪТ не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в интернет страниците на всички външни източници, посредством хипервръзки.

7.11. ДОСТАВЧИКЪТ има право да прави изменения в УСЛУГАТА във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на основната услуга, както и да разширява обхвата на предоставяните услуги.

7.12. ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да блокира (цялостно или частично) достъпа на ползватели до УСЛУГАТА в продължение на 24 часа за целите на ежемесечната профилактика, подобрения в качеството на услугата, разширения, нововъведения и други промени в УСЛУГАТА. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ще бъдат предварително уведомени за точния график на временното блокиране на достъпа до УСЛУГАТА.

7.13. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да отстрани всеки ПОЛЗВАТЕЛ по лично усмотрение, без предупреждение и обяснение, като не се задължава да върне остатъка от заплатения абонамент. Изключение са нарушения по т. 6.11

7.14. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже или прекрати достъпа на ПОЛЗВАТЕЛИ на УСЛУГАТА при получаване на писмени жалби, за сключени сделки по оферти публикувани в системата, без наличие на спорове, придружени със съответните документи удостоверяващи сключените сделки, а именно: Заявка-договор за транспорт, товарителница или ЧМР товарителница без забележки, фактура за извършения превоз, обратна разписка за изпратени документи и наличност на достатъчен брой неплатени фактури, просрочени с повече от 15 дни, като след падеж са изпратени минимум 2 писмени покани за доброволно плащане от страна на жалбоподателя и/или в случаите, в които ДОСТАВЧИКЪТ прецени, че дадена фирма представлява заплаха под една или друга форма за ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на системата или самата система.

7.15. ДОСТАВЧИКЪТ има право да преустанови незабавно - без предупреждение или предварително уведомление, достъпа до УСЛУГАТА на ПОЛЗВАТЕЛ, при установяване на промяна на собствениците на фирмата, при констатиране на злоупотреба с лични данни, в случаите в които има подаден сигнал, в случаите в които е установена свързаност на лица по смисъла на ТЗ с фирми с прекратен достъп, за злоупотреби и/или ПОЛЗВАТЕЛЯ не отговаря на посочените в профила телефони, нарушаване на авторски права от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и при констатиране на недобросъвестно поведение и злоумишлени и преднамерени действия.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

8.1. При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

8.2. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на системата на ДОСТАВЧИКА, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

8.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при използване на системата да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които:

8.3.1. Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;

8.3.2. Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;

8.3.3. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;

8.3.4. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;

8.3.5. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;

8.3.6. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е получил изрично съгласие от страна на ДОСТАВЧИКА.

8.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва УСЛУГАТА добросъвестно и по предназначение.

8.5. При използването на УСЛУГАТА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ПОЛЗВАТЕЛИ.

8.6. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща предвидените такси за предоставените услуги в установения от ДОСТАВЧИКА размер и по начина и срока, предвидени в настоящите условия.

8.7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на трети лица собствените параметри (име, парола и др.) за достъп до УСЛУГАТА.

9. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

9.1. ДОСТАВЧИКЪТ спира достъпа до УСЛУГАТА при наличието на следните обстоятелства:

9.1.1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);

9.1.2. за времето за техническа профилактика, за което ползвателите се уведомяват предварително;

9.1.3. при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

9.1.4 ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е заплатил дължимата от него такса.

9.1.5 при изразено несъгласие от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ с промените в общите условия, отправено до ДОСТАВЧИКА.

10. ДРУГИ ПРАВА И РАЗПОРЕДБИ

10.1. Софтуерът, базите данни и всички елементи от съдържанието на сайта app.transasic.com, както и графичното му оформление са изключителна собственост и обект на авторско право на „ТРАНС АСИК“ ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

10.2. Всяко използване на съдържанието, софтуера и графичния интерфейс на сайта с комерсиална или друга цел за създаване, публикуване, размножаване, и разпространение на собствени данни и/или бази данни, графичен интерфейс или по друг начин, под електронна, печатна и/или каквато и да е форма, както и препредаването им на трети лица в пълна, частична или преработена форма без изричното съгласие на „ТРАНС АСИК“ ЕООД е забранено и се счита за незаконно.

10.3. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на УСЛУГАТА са отговорни за всички и всякакви материали предоставени от тях, като данни, информация, мнения и др. С предоставянето им се счита, че притежават и/или имат предоставени права за публикуване, позоваване, разпространение на тези материали и мнения включително, но не само, както и на всяка друга информация предоставена от тях. В случаите, в които ПОЛЗВАТЕЛИТЕ публикуват или предоставят информация свързана с лични данни се счита, че са получили необходимите съгласия за това според актуалното българско и европейско законодателство.

11. Спасителна клауза

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

12. Приложимо право

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 24.02.2020 г.

Готови ли сте да започнете?