Европейската комисия с оценка за въздействието на новите разпоредби в "Мобилен пакет" за завръщане на превозното средство на всеки 8 седмици

Европейската комисия с оценка за въздействието на новите разпоредби в "Мобилен пакет" за завръщане на превозното средство на всеки 8 седмици

TRANS ASIC - транспортна борса 2021-02-19

На 19.02.2021 Европейската комисия публикува резултатите от две проучвания, които възложи за оценка на очакваните въздействия на два специфични аспекта на Пакет I за мобилност, приет на 15 юли 2020 г.

Тези две изисквания - задължителното връщане на превозното средство в държавата-членка на установяване на всеки осем седмици и прилагането на квоти за каботаж при международни комбинирани транспортни операции - бяха въведени от Европейския парламент и Съвета и не бяха част от предложенията на Комисията.

По време на преговорите по пакета Комисията направи декларация относно тези два аспекта, като изрази загриженост, че те противоречат на амбициите на Европейския зелен договор. Двете разпоредби не са били обект на оценка на въздействието преди приемането на пакета от съзаконодателите и поради това Комисията се ангажира да пристъпи към внимателна оценка на вероятното им въздействие върху климата, околната среда и единния пазар. Двете проучвания са извършени от независими консултанти и сега са финализирани. Комисията сподели резултатите с държавите-членки и Европейския парламент и заинтересованите могат да намерят и двете изследвания по-долу.

Резултатите предполагат, че задължението за връщане на товарни автомобили и квотите, наложени за комбинираните превози, вероятно ще имат отрицателни ефекти, включително увеличаване на транспортните емисии. Комисията внимателно оценява резултатите от проучването в контекста на европейската зелена сделка, нейната стратегия за устойчива и интелигентна мобилност и функционирането на единния пазар.

Анализът на задължението за връщане на превозни средства показва, че в сценария, който според проучването е най-вероятно да се случи, разпоредбата вероятно ще създаде допълнителни пътувания, което може да доведе до 2,9 милиона тона допълнителни емисии на CO2 през 2023 г. ( 4,6% увеличение на международните автомобилни товарни емисии). В трите проучени сценария увеличението на емисиите на CO2 варира от 0,8% до 4,6%.

Проучването, фокусирано върху каботажните квоти за международни комбинирани превози, изчислява, че широкото използване на възможностите за въвеждане от държавите-членки може да доведе до допълнителни 397 000 тона емисии на CO2 и до потенциални отрицателни дългосрочни ефекти върху железопътния и интермодалния товарен превоз .

Като се вземат предвид резултатите от двете проучвания, двете разпоредби следователно могат да доведат до до 3,3 милиона допълнителни тона емисии на CO2 годишно, което е сравнима с общите емисии от транспорт в Естония за една година. Те също могат да генерират до 704 тона азотни оксиди (NOx) и 251 тона твърди частици (PM2.5).

Намерението на Комисията е да започне дискусия с държавите-членки, Европейския парламент и всички заинтересовани страни относно възможните начини за напредък въз основа на данните и констатациите от двете проучвания. Комисията се стреми към провеждане на открит диалог за оценка на потенциалните следващи стъпки в светлината на необходимостта от преследване на целите на Зелената сделка, правилното функциониране на единния пазар и необходимостта от осигуряване на високи социални стандарти и благосъстоянието на водачите.

Източник: Оригинален текст

Стане част от дигиталата трансформация в транспорта и спедицията!